فرم سفارش طراحی جلد کتاب

جزئیات سفارش


با توجه به اینکه در طراحی مشخصات و مؤلفه های متعددی مهم هستند و روی خروجی نهایی طرح و همچنین هزینه کار تاثیر دارند پاسخ با دقت به این سوالات باعث نزدیک شدن بیشتر به هدف شما خواهد شد. مدت زمان طراحی 1 الی 10 روز کاری می باشد.