پرداخت صورت حساب

توّجه: در صورت بروز مشکل از جانب بانک و لغو آن در بازه زمانی 1 الی 24 وجه به حساب شما عودت خواهد شد. در صورت عدم برگشت وجه میتوانید با ما تماس حاصل نمایید. درگاه مورد نظر مربوط به بانک ملت یا آسان پرداخت و زرین پال می باشد که میتوانید با همه کارت های عضو شتاب اقدام به پرداخت نمایید.
 
تلفن پشتیباتی : 09214307928
 
شماره کارت : “6395991110991775”  داودی