سازماندهی و پیگیری همه چیز با Breeze ، یک ابزار ساده برای مدیریت پروژه است. تمام وظایف خود را در یک فضای کاری واحد انجام دهید.

 

ادغام بدون درز

هنگامی که یک فرم ارسال می شود، یک Breeze Card را در Breeze List ایجاد کنید.

اختصاص کاربران

کاربران را به کارت بیزی اختصاص دهید تا اعضای تیم شما به طور خودکار با کارت جدید مرتبط شوند.

تاریخ تحویل

یک کارت اعتباری را به Breeze Card اختصاص دهید.

منطق شرطی

فقط هنگامی که فرم ارسال می شود، کارت اعتباری ایجاد کنید زمانی که شرایط خاصی را مشاهده کنید.