اسکرین شات از صفحه در ویندوز

اسکرین شات چیست ؟  (Screenshot) عکس گرفتن و یا ثبت تصویر از صفحه کامپیوتر ،...